Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Wojciechowice
Bip - Strona główna

Witamy

Urząd Gminy

Aktualności i Ogłoszenia »

Władze Gminy

Oświadczenia majątkowe »

Prawo lokalne

Jednostki Gminne

Sołectwa

Organizacje pozarządowe

Budżet Gminy

Inwestycje

Gospodarka Komunalna

Ochrona środowiska

Zagospodarowanie przestrzenne »

Rewitalizacja »

Zamówienia Publiczne

Gospodarka nieruchomościami

Rolnictwo

Powszechny Spis Rolny 2020

Wybory

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Ewidencje i rejestry

Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna »

Petycje

Elektroniczne Dzienniki Urzędowe

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Załatwianie spraw » Informacja Publiczna
A A A

Załatwianie spraw: Informacja Publiczna

Informacja

dotycząca sposobu dostępu do informacji publicznych Urzędu Gminy

nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)

 

 

Informacja publiczna będąca w posiadaniu Wójta Gminy  z zakresu wykonywania przez Gminę Wojciechowice zadań publicznych, która nie została udostępniona w BIP może być udostępniona na pisemny wniosek (wzór wniosku nr 1).

Wniosek może być złożony w sekretariacie Urzędu Gminy w Wojciechowicach, przesłany na adres: Urząd Gminy w Wojciechowicach Wojciechowice 50 27-532 Wojciechowice lub pocztą elektroniczną: sekretariat@wojciechowice.com.pl

Udzielenie odpowiedzi następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w w/w terminie wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Informacja może być udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli jej udzielenie jest możliwe niezwłocznie.

 

Informacja publiczna lub każda jej część wykorzystywana przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania odbywa się na podstawie wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (wzór wniosku nr 2).

 

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Wójt Gminy Wojciechowice  może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom związanym ze wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępnienia informacji.

 

Odmowa udzielenia informacji publicznej następuje w drodze decyzji Wójta Gminy.

 

Wójt Gminy odmówi udzielenia informacji publicznej ze względu na:

a)   ochronę wolności i praw innych osób,

b)      ochronę podmiotów gospodarczych,

c)      ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu państwa określone w przepisach Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych i innych przepisów prawa.

 

Nie można żądać informacji publicznej w przypadkach:

1)      wyłączenia jawności – zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,

2)      gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,

3)      w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.

 

Dostęp mieszkańców do informacji publicznej realizowany jest poprzez jawność posiedzeń organów kolegialnych pochodzących z powszechnych wyborów.

Posiedzenia Rady Gminy w Wojciechowicach są jawne. Każdy mieszkaniec Gminy ma prawo wstępu na sesję.

Mieszkańcy Gminy Wojciechowice mają prawo wglądu do protokołów z posiedzeń Rady Gminy i Komisji, które znajdują się w Biurze Rady  – w budynku Urzędu Gminy w Wojciechowicach  – pok. 8.

 

drukuj pobierz pdf